top of page

Terms & Conditions

Znaczenie pojęć użytych w Regulaminie:

 1. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług w ramach Platformy Internetowej

 2. Platforma Internetowa - serwis dostępny pod adresem www.dolinacudow.pl

 3. Użytkownik - korzystająca z Platformy Internetowej osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną.

 4. Użytkownik Zarejestrowany - Użytkownik, który zarejestrował indywidualne konto w Platformie Internetowej.

 5. Usługodawca -, Dolina Cudow Limited 238 A King Street, W60RF Hammersmith   ;  

 6. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 22 ( 1 ) Kodeksu cywilnego.

 7. Ekspert– osoba fizyczna korzystająca z Platformy Internetowej w celach zarobkowych, poprzez udzielanie porad z zakresu ezoteryki.

 8. Dane Osobowe– wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

 9. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz.u.Nr16, poz 93 ze zm).

 10. Ustawa o prawach konsumenta - Ustawa o prawach konsumenta z 24 czerwca 2014r.,. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

 11. Ustawa o ochronie danych osobowych – Ustawa o ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. tj. z dnia 17 czerwca 2002 r. (Dz.U. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

 12. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).

 13. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną tj. z dnia 15 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.).

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem i Operatorem Platformy Internetowej jest Dolina Cudow Limited 238 A King Street, W60RF Hammersmith   ;   (zwana dalej Usługodawcą).

 2. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

  • warunki rejestracji i korzystania z konta w Platformie Internetowej;

  • warunki zawierania umów o świadczenie usług pomiędzy Użytkownikami a Ekspertami;

  • zasady reklamacji;

  • zasady polityki przetwarzania i ochrony Danych Osobowych;

  • zasady zmiany Regulaminu.

 3. Regulamin dostępny jest w postaci elektronicznej pod adresem www.dolinacudow.pl/regulamin oraz w siedzibie Usługodawcy.

 4. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby Użytkownicy oraz Eksperci mogli korzystać z pełnej funkcjonalności Platformy Internetowej przez całą dobę, jednak zastrzega, iż w celu przeprowadzania konserwacji, aktualizacji lub napraw, może czasowo zawiesić funkcjonowanie niektórych lub wszystkich funkcjonalności Platformy Internetowej.

 5. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby Platforma Internetowa oraz jej funkcjonalności działały poprawnie. Jednakże Usługodawca zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Platformy Internetowej oraz jej funkcjonalności. Niniejsze postanowienie nie ogranicza praw Konsumentów wynikających z przepisów prawa.

 6. Usługodawca może organizować promocje, konkursy i zabawy dla wszystkich lub niektórych Użytkowników. Warunki organizowanych konkursów, promocji lub zabaw określać będą odrębne regulaminy dostępne na Platformie Internetowej.

 7. Platforma Internetowa nie świadczy usług elektronicznych w myśl art. 2 pkt 26 ustawy o VAT.


II. PRZEDMIOT I ZAKRES USŁUG

 1. Celem działalności Platformy Internetowej jest świadczenie usług umożliwiających kontakt pomiędzy Użytkownikami i Ekspertami, prezentowanie treści ezoterycznych.

 2. Użytkownikiem Platformy Internetowej mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie.

 3. Do korzystania z Platformy Internetowej niezbędne są:

  • komputer, telefon, tablet lub inne urządzenie z dostępem do Internetu;

  • dostęp do poczty elektronicznej;

  • przeglądarka internetowa obsługująca standard HTML 5, język JavaScript zgodny z ECMAScript 7 oraz z włączoną obsługą plików cookies. Niektóre podstrony wymagają także najnowszej wtyczki Adobe Flash;

  • komputer wyposażony w kamerę i oprogramowanie do jej obsługi - w celu skorzystania lub poprowadzenia usługi video chat.

 4. Usługodawca udostępnia w ramach Platformy Internetowej następujące sposoby komunikacji pomiędzy Użytkownikiem Zarejestrowanym a Ekspertem: e-mail, chat, video-chat, callback, telefon.

 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Platformy Internetowej bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników Zarejestrowanych/Ekspertów w sytuacji gdy:

  • przeprowadzane są prace związane z modernizacją lub obsługą techniczną Platformy Internetowej;

  • wyłączenie jest następstwem zdarzenia powszechnie określanego jako siła wyższa, jak również w przypadku jakichkolwiek awarii sieci informatycznej lub telekomunikacyjnej, w tym przerw w dostawie energii elektrycznej, usług informatycznych, telekomunikacyjnych lub hostingowych, a także w przypadku zakłóceń w funkcjonowaniu sieci informatycznej lub telekomunikacyjnej czy usług hostingowych.

 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w skutek czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Platformy Internetowej w przypadkach określonych w pkt. 13

 7. Komentarze i odpowiedzi do nich powinny być zredagowane w czytelny sposób i nie mogą zawierać:

  • wulgaryzmów, treści obscenicznych, pornograficznych lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami;

  • danych kontaktowych Użytkowników/ Ekspertów lub innych osób, w szczególności: imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, numeru telefonu lub adresu e-mail; za wyjątkiem loginów Użytkownika oraz Eksperta;

  • adresów stron Internetowych;

  • treści o charakterze reklamowym.

 8. Usługodawca zastrzega prawo do nie publikowania komentarzy lub ocen w przypadku gdy:

  • oceny negatywne nie są poparte komentarzem;

  • oceny oraz komentarze zostały wystawione do usługi mail wycenionej na 0 zł;

 9. Usługodawca może, według własnej decyzji, zablokować możliwość wystawienia, usunąć albo edytować komentarz lub odpowiedź w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy:

  • komentarz lub odpowiedź naruszają zasady określone w ust. 20 powyżej;

  • komentarz został omyłkowo wystawiony niewłaściwemu Ekspertowi lub do niewłaściwej usługi, jeśli jego treść jednoznacznie wskazuje na pomyłkę;

  • treść komentarza jednoznacznie wskazuje na pomyłkę co do typu komentarza (niezgodność treści komentarza z oceną);

  • komentarz został wystawiony przez Użytkownika, który uczestniczył w usłudze wyłącznie w celu wystawienia komentarza;

  • treść komentarza zawiera znaki, które powodują, że lista komentarzy staje się nieczytelna.


III. REJESTRACJA

 1. Warunkiem korzystania z usług  jest dokonanie Rejestracji.

 2. Formularze Rejestracyjne są dostępne pod adresami www.dolinacudow.pl/logowanie.

 3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treść danych przekazanych podczas rejestracji.

 4. Użytkownik oświadcza, że podane przez niego dane :

  • nie są nieprawdziwe, niedokładne lub wprowadzające w błąd;

  • nie naruszają praw osób trzecich, w tym praw do znaków towarowych, tajemnicy handlowej, ani też dóbr osobistych;

 5. Dane osobowe Konsumentów/Ekspertów będą przetwarzane w celach związanych z nabyciem dostępu do Platformy Internetowej i korzystaniem z niego.

 6. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do jego danych osobowych oraz prawo ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.

 7. Użytkownik może zawrzeć z Usługodawcą umowę na nieodpłatne dostarczanie Użytkownikowi newsletter’a wydawanego w formie elektronicznej przez Usługodawcę na podany przez Użytkownika adres e-mail, w ramach którego Użytkownik będzie otrzymywał horoskop dzienny, tygodniowy lub miesięczny (według wyboru) oraz informacje handlowe i marketingowe Usługodawcy. Zawarcie umowy o nieodpłatne dostarczanie newsletter’a następuje poprzez wejście na stronę www.dolinacudow.pl, kliknięciu na link "zapisz się do newslettera" oraz przejście przez formularz zamawiania. Umowa o dostarczanie newsletter’a zawierana jest na czas nieokreślony, a każda ze stron może ją rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym poprzez kliknięcie w link "usuń z newslettera" dostarczony w każdej wiadomości lub po zalogowaniu na swoje konto klienta. Zawarcie umowy o nieodpłatne dostarczanie newsletter’a jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną, w tym na dostosowywanie kierowanych do niego informacji marketingowych na podstawie podanych przez Użytkownika informacji. Dane osobowe podane na potrzeby realizacji umowy o nieodpłatne dostarczanie newsletter’a będą przetwarzane do czasu jej rozwiązania lub do czasu zgłoszenia przez Użytkownika sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych do celu przesyłania informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną, co równoznaczne będzie z natychmiastowym rozwiązaniem umowy.


IV. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik Platformy Internetowej poprzez rejestrację na Platformie Internetowej, a także poprzez wysłanie SMS i zamówienie usługi oferowanej przez Usługodawcę na Platformie Internetowej wyraża zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych przez Usługodawcę w celu realizacji usług oferowanych przez niego na Platformie Internetowej, dopasowania treści Platformy Internetowej do Użytkownika oraz obsługi ewentualnych reklamacji. Usługodawca może powierzyć przetwarzanie Danych Osobowych współpracującym z nim osobom bądź podmiotom w celu realizacji usług oferowanych przez niego na Platformie Internetowej, a także przetwarzać Dane Osobowe w zakresie na który wyraził zgodę Użytkownik podczas rejestracji na Platformie Internetowej.

 2. Wyrażenie zgody przez Użytkownika na przetwarzanie Danych Osobowych jest dobrowolne i może zostać odwołane w każdym momencie. Użytkownicy Platformy Internetowej mają prawo do wglądu i poprawiania swoich Danych Osobowych. Jeżeli Użytkownik żąda zmiany swoich Danych Osobowych, zakresu ich przetwarzania, wykreślenia, bądź udostępnienia informacji związanych z ich przetwarzaniem przez Usługodawcę, może to uczynić za pomocą e-maila zawierającego w swej treści żądanie wraz z numerem telefonu, które przesyła na adres: dane@ebill.pl. Użytkownicy Platformy Internetowej nie są uprawnieni do otrzymania wynagrodzenia z tytułu udostępnienia Danych Osobowych do ich przetwarzania przez Usługodawcę.

 3. Administratorem Danych Osobowych zebranych w związku z funkcjonowaniem Platformy Internetowej jest w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie Danych Osobowych, a od dnia 25 maja 2018 roku w rozumieniu RODO, – Usługodawca, Dolina Cudow Limited 238 A King Street, W60RF Hammersmith   ;., która czuwa nad bezpieczeństwem Danych Osobowych Użytkowników.

 4. Usługodawca oświadcza, że podejmuje wszelkie środki wymagane przez przepisy prawa związane z przetwarzaniem udostępnionych przez Użytkowników Danych Osobowych aby zapewnić odpowiedni stopień ich ochrony, w tym w szczególności wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie Danych Osobowych, a od dnia 25 maja 2018 roku również z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 5. Szczegółowe warunki dotyczące polityki prywatności Platformy Internetowej zawarte są w dokumencie Polityka Prywatności https://www.dolinacudow.pl/polityka_prywatnosci 


VII. OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA

 1. Warunkiem koniecznym do rejestracji konta Użytkownika na Platformie Internetowej jest akceptacja Regulaminu oraz wprowadzenie w momencie rejestracji danych oznaczonych jako obowiązkowe.

 2. W przypadku stwierdzenia zamieszczenia na Platformie Internetowej treści niezgodnych z Regulaminem, Użytkownik zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Usługodawcę. W takim wypadku Usługodawca podejmie działania mające na celu wyjaśnienie pochodzenia tych treści, zaprzestania ich publikacji oraz pociągnięcia do odpowiedzialności osób, które je umieściły.

 3. Użytkownik ma obowiązek przestrzegania przepisów prawa, a w szczególności nie będzie rozpowszechniał treści naruszających prawo karne oraz, że nie będzie naruszał praw osób trzecich.

 4. O każdym przypadku podejrzenia usiłowania lub popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary, Usługodawca zawiadomi właściwe organy ścigania celem wszczęcia postępowania.

 5. Usługodawca może zablokować Użytkownikowi prawo do korzystania z Platformy Internetowej, jak również może ograniczyć Użytkownikowi dostęp do części lub całości Platformy Internetowej ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, a w szczególności, gdy Użytkownik:

  • podał w trakcie rejestracji na Platformie Internetowej dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;

  • dopuścił się za pośrednictwem Platformy Internetowej naruszenia dóbr osobistych osób trzecich w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników Platformy Internetowej;

  • dopuścił się innego zachowania, niezgodnego z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego lub godzącego w dobre imię Usługodawcy, jego pracowników, współpracowników lub kontrahentów,

  • naruszył niniejszy Regulamin;

  • zadłużył się z tytułu usług świadczonych przez Eksperta;

  • dopuścił się podejmowania działań, które mogłyby utrudnić lub zaburzyć funkcjonowanie platformy.

 6. Osoba pozbawiona prawa do korzystania z Platformy Internetowej nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Usługodawcy.

 7. Jeżeli Użytkownik żąda wykreślenia /zmiany swoich danych osobowych, może to uczynić za pomocą e-maila zawierającego w treści numer telefonu, którego przesyła na adres INFO@DOLINACUDOW.PLIX. PRAWA AUTORSKIE

 1. Prawa autorskie do treści publikowanych na platformie posiada Usługodawca, za wyjątkiem praw autorskich do publikowanych materiałów opracowanych przez inne osoby (np. Ekspertów) celem zamieszczenia ich na Platformie Internetowej, o ile nie została zawarta z Ekspertem odrębna umowa przekazania praw autorskich.

 2. Prawem autorskim chronione są wszelkie elementy graficzne, rozwiązania techniczne i inne elementy strony www Platformy Internetowej, w szczególności kod HTML i XHTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript i linki multimedialne, jak również programy udostępnione za pośrednictwem Platformy Internetowej podlegają ochronie prawnej pod kątem praw autorskich przysługujących Usługodawcy.

 3. Kopiowanie, utrwalanie elementów bądź całości Platformy Internetowej w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie przez Użytkownika jest zabronione.


X. UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA UMOWY PRZEZ UŻYTKOWNIKA BĘDĄCEGO KONSUMENTEM

 1. Zasady opisane poniżej odnoszą się do umów:

  • o założenie indywidualnego konta na Platformie Internetowej;

  • o newsletter;

  • o świadczenie usług umożliwiających kontakt pomiędzy Konsumentami a Ekspertami.

 2. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia w tym za pośrednictwem formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta. Do zachowania terminu wystarcza wysłanie oświadczenia woli przed tym terminem. Treść formularza stanowiącego załącznik do w/w ustawy, uzupełnionego o dane adresata, stanowi załącznik do Regulaminu i dostępna jest tutaj.

 3. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w odniesieniu do umów:

  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  • o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcy utraci prawo odstąpienia od umowy;

  • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

  • w pozostałych przypadkach przewidzianych w mających zastosowanie przepisach prawa.

 4. W zależności od rodzaju umowy zawieranej przez Konsumenta z Usługodawcą w zakresie Platformy Internetowej, Usługodawca może z uwagi na naturę oferowanej Konsumentowi rzeczy lub usługi:

  • wymagać zgody Konsumenta na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia do danej umowy zawieranej na odległość;

  • wymagać zgody Konsumenta na wykonanie usługi w całości przed upływem terminu do odstąpienia do danej umowy zawieranej na odległość;

  • wymagać zgody Konsumenta na rozpoczęcie świadczenia w postaci dostarczania treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym przed upływem terminu do odstąpienia do danej umowy zawieranej na odległość.


XI. REKLAMACJE

 1. Reklamacje w sprawach związanych z korzystaniem z Platformy Internetowej oraz płatności można składać na adres Dolina Cudow Limited 238 A King Street, W60RF Hammersmith   ;   . W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać przyczynę reklamacji.

 2. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji wraz z pełnymi informacjami dotyczącymi powodu reklamacji, w szczególności: informacji o rodzaju, terminie, Ekspercie, który wykonał usługę oraz ewentualnym numerze telefonu za pośrednictwem którego została wykonana usługa.

 3. Problemy techniczne należy zgłaszać na adres INFO@DOLINACUDOW.PL


XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z korzystania ze Platformy Internetowej jest właściwy rzeczowo i miejscowo sąd powszechny.

 2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.

 3. Usługodawca z ważnych przyczyn może dokonywać zmian w Regulaminie. Zmiany podyktowane mogą być zmianami w aspekcie technologicznym, prawnym, ekonomicznym lub organizacyjnym prowadzenia działalności Usługodawcy, a także zmianami w strukturze lub w treści Platformy Internetowej lub oferty Usługodawcy. O wszelkich zmianach Regulaminu Użytkownicy będą informowani poprzez pocztę e-mail. Regulamin w nowej treści wejdzie w życie w momencie powiadomienia Użytkowników o jego zmianie, poprzez opublikowanie Regulaminu w nowej treści na stronach Platformy Internetowej.

 4. Użytkownicy Zarejestrowani, w przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu w nowej treści, mają 14 dni od dnia wysłania powiadomienia na rozwiązanie umowy na korzystanie z Platformy Internetowej poprzez likwidację Konta Użytkownika lub pisemne wypowiedzenie w terminie wskazanym w Regulaminie.

 5. Zmiany dotyczące cen usług na Platformie Internetowej nie wymagają zmiany Regulaminu i nie mają wpływu na umowy zawarte przed dokonaniem zmian cen usług na Platformie Internetowej.

 6. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 23.04.2022 r.

bottom of page